ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ

Feb. 2, 2017, 7:24 p.m.
Views:
Comments: 0

ಬಸ್ ಹರಿದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಯುವಕ ಗೋಗರೆದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಜನ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತುವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು

COMMENTS

Currently displaying comments and replies